Προϋποθέσεις Εγγραφής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • Ακαδημαϊκό Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό)

  • Εργασιακή Εμπειρία στη ναυτιλία ή σε άλλους κλάδους (όχι απαραίτητη)

  • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency/IELTS 7.0)


ΑιτΗσεις ΣυμμετοχΗς:

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το ICS Professional Maritime Programme 2019/2020 έχουν ξεκινήσει και οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:  

· Αίτηση συμμετοχής

· Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας

· Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Βιογραφικό σημείωμα

· Βεβαίωση από τον εργοδότη-να πιστοποιεί την θέση και τις αρμοδιότητες του υποψηφίου

· Πρόσφατη φωτογραφία (jpeg format)

· Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση:

Name *
Name
Contact Number *
Contact Number